​​​​​
Altin Kullanmak


Ýslâm dini süslenmeyi mübah görmüþ, ve hatta bazen ve gerektiði yerlerde teþvik etmiþtir.

Cenâb-ý Hak;
"De ki Allah'in kullari için yarattigi ziynet ve temiz riziklari haram kilan kimdir?"
(Arâf, 7/32) buyurmustur.

Fakat bunlarýn yanýnda erkeklere haram, kadýnlara da helâl gördüðü ziynet eþyalarý da vardýr. Erkeklere haram olan ziynet eþyalarý, altýn ve saf ipektir.

Hz. Ali ibn Ebu Talib (r.a.)'dan rivayet edilen bir hadisde Resulullah Hz. Muhammed (s.a.s.) þöyle buyurmuþlardýr:

"Resulullah (s.a.s.), ipeði sað eline, altini da sol eline alarak buyurdu:


"Bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdýr." (1).

Yine bir gün, bir adamin elinde altýn yüzük gördügü zaman, onu çýkarýp attý ve buyurdu ki:

"Herhangi biriniz tutuþmuþ bir ateþ parçasýný eline almaya yeltenir mi hiç?"

Resulullah (s.a.s.) oradan ayrýldýktan sonra adama, yüzüðü alýp ondan faydalanmasýný söylediler.

Bunun üzerine adam:

"Resulullah onu alýp attýktan sonra vallahi almam" dedi. (2).

Ýsrafa dalanlarýn yanýnda gördüðümüz, altýn kalem, altýn saat, altýn çakmak altýn sigara kutusu, altýn aðýzlýk ve benzerleri de fakihlerce altýn yüzük gibi görülmüþtür. Gümüþ yüzük kullanmayý ise Ýslâm helâl görmüþtü.

Abdullah ibn Ömer'den rivayet edilen bir sünnette, "Resulullah gümüþten bir yüzük edinmiþ ve eline takmýþtý" (3). Ayrýca sahabe-i kirâmýn gümüþ yüzükleri vardý.

Ýslâm, altýný erkeklere haram kýlmakla, ahlâkî ve terbiyevî yüce bir hedefe yönelmistir. islâm, erkegin erkekliginin korunmasi gerektigini, zayýflýðýn ve baþkasýnýn önünde eðilmenin doðru olmadýðýný belirtmek ister. Periþan olmanýn belirtilerinden erkeði muhafaza eder. Allah'ýn, kadýnýn terkibinden daha baþka bir uzvî bir terkiple yarattýðý erkeðe, kadýnlara benzemek ve çeþitli süslerle öðünmek yakýþmaz. Bu haramlaþtýrmanýn arkasýnda ayrýca sosyal bir hedef de yatmaktadýr.

Altýn ve gümüþ eþyanýn kullanýlmasý keyfiyeti, Ýslâm'ýn genel olarak israfa karþý açtýðý savaþa ait programýn bir parçasýdýr. Kur'an nazarýnda israf, milletleri helâk oluþla tehdit eden çözülme ve bozulmanýn bir benzeridir. Zira israf sosyal bozulmanýn baþlangýcýdýr. israf hayirli ve doðru bütün yollarin, prensiplerin düsmanidir.

Kur'an-ý Kerim'de:
"Bir memleketi yok etmek istediðimiz zaman nimet ve refahdan þýmarmýþ ele baþlarýna emir veririz Ama onlar yoldan çýkarlar. Artýk o memleket yok olmayý hak eder. Biz de onu yerle bir ederiz. " (Ýsrâ 17/16).

Ýslâm, müslümanýn hayatýndaki israfýn bütün belirtilerini haram kýlmýþtýr. Erkeklere altýn ve ipekli giymeyi haram kýldýðý gibi, erkek ve kadýn bütün müslümanlara altýn ve gümüþ kap kullanmayý da haram kýlmýþtýr.

Bundan baska bu hükmün deðerli bir iktisadî yönü vardir. Altin, dünya piyasalarýnda en önemli bir maddedir. Bunun için onun erkeklerin kadýnlar gibi süs eþyasý veya kap-kacak olarak kullanmasýný doðru bulmamýþtýr.

Ýslâm, kadýnýn doðuþtan süse ve ziynet eþyasýna karþý meyilli olduðunu gözönüne alarak erkekleri sapýtma ve þehveti kamçýlama yolunda kullanmamak þartýyla, yukarda belirtilen haramlaþtýrma hükmünden kadýnlarý istisna etmiþtir.


Kaynak: Þamil Ýslam Ansiklopedisi
1) Tirmîzî, Libâs 1; Ýbn Mace Libâs 19
2) Müslim, Libâs 52
3) Ebû Dâvud, Hatem 4; Tirmîzî, Libâs 43  

​​​​​