Aksaray Yöresel Kültürel Kamusal Kurumsal Paylaşım sitesi Aksarayın en iyi Sitesi
Üyelik Giriş Yap | Üye Ol | Şifrem Neydi | Canlı Destek Facebook
Konu Açan Ecrin Hüma
29.01.2011 13:16:14
Normal Üye
Ecrin Hüma
 
Mutlumusun :
Yazmamış
Neden :
Yazmamış
SonKararinmi :
Yazmamış

 Ramazan Ayında Her Güne Ait Kısa ve Özel Dualar

Aşağıdaki büyük fazilet ve sevapları olduğu bildirilen duaları, İbn-i Abbas Resulullah’tan (s.a.a) nakletmiştir: 

1. Günün Duası:
???? ????? ????? :?????? ????? ?????? ??? ????? ??????????? ?????? ???? ????? ??????????????????? ???? ?? ??????? ?????????? ????? ?? ????? ???? ?? ?????????????? ?????? ???? ?? ?????? ??? ??????????.
"Allahummec'al siyamî fîhisiyam'es-saimîn ve giyamî fîhi giyam'el-gâimîn ve nebbihnî annevmet'il-ğâfilîn ve heb lî curmî fîhi ya ilâh'el-âlemin ve'fu annî yaâfiyen an'il-mucrimîn."
Anlamı: Allah'ım! Bu günde tuttuğumorucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadetedenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundanuyandır; suçumu bu günde bağışla; ey âlemlerin ilâhı! Affet beni, eysuçları affeden. Rabbim!


2. Günün Duası:
???? ????? ??????  :?????? ???????? ???? ??? ?????????? ????????? ???? ?? ?????????????????? ???????? ???? ??????? ??????? ?????????? ?? ?????????????????.
"Allahummegarribnî fîhi ilâ merzâtike ve cennibnî fîhi min sehatike ve negimatikeve veffignî fîhi li-girâeti âyâtike bi-rahmetike ya erhem'er-râhimîn."
Anlamı:Allah’ım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap veazabından uzaklaştır. Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl;rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi.


3. Günün Duası:
???? ????? ?????? :?????? ???????? ???? ???????? ??????????? ????????? ???? ?? ??????????????????? ??????? ?? ?????? ???? ??? ?????? ???????? ???? ???????? ????????? ???????????
"Allahummerzugnî fîh'iz-zihneve't-tenbîh ve bâidnî fîhi min'es-sefâheti ve't-temvîh vec'al lînesîben min kulli hayrin tunzilu fîh, bi-cûdike ya ecved'el ecvedîn."
Anlamı: Allah'ım! Bu günde bana zekâve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillikve batıl işlerden uzaklaştır. Bu günde indirdiğin her hayırdan bana dabir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi!


4. Günün Duası:
???? ????? ?????? :?????? ????? ???? ??? ??????? ??????? ???????? ???? ???????? ?????????????????? ???? ?????? ???????? ?????????? ????????? ???? ?????????????????? ?? ??????? ?????????
"Allahummegavvinî fîhi alâ igameti emrik ve ezignî fîhi halâvete zikrik veevzi'nî fîhi li-edâi şukrik bi-keramik vehfeznî fîhi bi-hifzike vesitrik, ya ebsar'an-nâzirîn."
Anlamı:Allah’ım! Bu günde emrini uygulamak için beni güçlendir; bu gündezikrinin güzel tadını bana tattır; kereminle beni bu günde şükrünü edaetmek için hazırla; bu günde hıfzın ve örtünle beni (günah ve beladan)koru; ey basiretlilerin en basiretli!


5. Günün Duası:
???? ????? ??????  :?????? ????????? ???? ?? ??????????????? ?????????? ???? ?? ?????????????????? ????????? ?????????? ???? ?? ?????????? ??????????????????????? ?? ??????? ??????????.
"Allahummecalnî fîhimin'el-musteğfirîn, vec'alnî fîhi min ibâdik'es-sâlihîn'el-gânitîn,vec'alnî fîhi min evliyâik'el-mugarrabîn, bira'fetike yaerham'er-râhimîn."
Anlamı: Allah'ım! Bu günde benimağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından ve mukarrebvelilerinden kıl; lütuf ve şefkatin hakkında ey merhametlilerin enmerhametlisi!


6. Günün Duası:
???? ????? ?????? :?????? ?? ?????????? ???? ?????????? ?????????? ??? ?????????? ????????????????? ?????????? ???? ?? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????? ??????? ??????????
"Allahumme latehzulnî fîhi li-tearruzi ma'siyetik, velâ tazribnî bi-siyâtinegimetik, ve zehzihnî fîhi min mûcibâti sehatike, bi-mennike veeyâdîke, ya muntehâ rağbet'ir-râğibîn."
Anlamı:Allah'ım! Sana karşı işlediğim günahtan ötürü bu günde beni yalnızbırakma; azap kırbacınla beni cezalandırma; bu günde gazabına vesileolacak şeylerden beni uzaklaştır; -sonsuz- lütfün ve nimetlerinhakkına, ey şevkli insanların en büyük arzusu!


7. Günün Duası:
???? ????? ??????  :?????? ????? ???? ??? ???????? ???????? ???????? ???? ?? ?????????????????? ?????????? ???? ???????? ????????? ????????? ?? ???????????????
"Allahumme einnî fîhi alâ siyamihi vegiyamih, ve cennibnî fîhi min hefevatihi ve asamih, verzugnî fîhizikreke bi-devamihi, bi-tevfigike ya hadiy'el-muzillîn."
Anlamı: Allah'ım! Bu günde oruç tutupibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarındanbeni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasipeyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!


8. Günün Duası:
???? ????? ?????? : ?????? ???????? ???? ??????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????? ???????? ?????????? ?? ???? ????????.
"Allahummerzugnî fîhi rahmet'el-eytami ve it'am'et-taam ve ifşa'es-selâm ve suhbet'el-kiram, bi-tavlike ya melce'el-amilîn."
Anlamı:Allah’ım! Bu günde öksüzlere merhamet etmeyi, -fakirlerin- karnınıdoyurmayı, karşıma çıkan herkese Selâm vermeyi ve değerli insanlarlaoturup kalkmayı bana nasip eyle; iyilik ve ihsanınla, ey arzu edenlerinsığınağı


9. Günün Duası:
???? ????? ??????  :?????? ??????? ?? ???? ?????? ?? ?????????? ?????????? ???????? ???????????????? ??????????? ????? ??????? ??? ?????????? ?????????????????????? ?? ????? ???????????.
"Allahummec'al lî fîhi nasiben minrahmetik'el-vasia, vehdinî fîhi li-berahinik'es-satia, ve huzbi-nasiyetî ila merzatik'el-camia, bi-mehabbetike ya emel'el-muştagîn."
Anlamı: Allah’ım! Bu günde genişrahmetinden beni nasipsi bırakma; açık delil ve burhanlarını banagöster ve beni alıp en kapsamlı hoşnutluğa götür; muhabbetinle eyşevkli insanların arzusu!


10. Günün Duası:
???? ????? ?????? :?????? ??????? ???? ?? ??????????? ????? ???????? ???? ?? ?????????????????? ???????? ???? ?? ???????????? ????? ?????????? ??????????????????.
"Allahummec'alnîfîhi min'el-mutevekkilîne aleyke, vec'alni fîhi min'el-faizîne ledeyke,vec'alnî fîhi min'el-mugarrabîne ileyke, bi-ihsanike yağayet'et-talibîn."
Anlamı:Allah’ım! Bu günde beni sana tevekkül edenlerden, sana göre saadeteerişenlerden ve sana yakınlaşan kimselerden kıl; ihsanınla eyarayanların en büyük talebi!


11. Günün Duası:
???? ????? ?????? ??? :?????? ?????? ???? ???? ????????? ??????? ???? ???? ??????????????????? ??????? ???? ???? ???????? ?????????? ?????????? ?? ?????????????????.
"Allahumme habbib ileyyefîh'il-ihsan, ve kerrih ileyye fîh'il-fusûge ve'l-isyan, ve harrimaleyye fîh'is-sehate ve'n-nîran, bi-avnike ya ğiyas'el-musteğisîn."
Anlamı: Allah’ım! Bu günde iyilik veihsanı bana sevdir; fısk ve günahtan beni nefret ettir; gazabını ve–cehennem- ateşini bana haram kıl; yardımınla ey imdat isteyenlerinimdadı!


12. Günün Duası:
???? ????? ?????? ???  :?????? ??????? ???? ????????? ????????? ????????? ???? ??????? ????????????????? ????????? ???? ??? ???????? ?????????? ??????? ???? ?? ?????? ????? ???????????? ?? ???????? ?????????.
"Allahummezeyyinnî fîhi bi's-sitri ve'l-ifaf, vesturnî fîhi bi-libas'il-gunûive'l-kifaf, vehmilnî fîhi ala'l-adli ve'l-insaf, ve aminnî fîhi minkulli ma ehafu bi-ismetike ya ismet'el-haifin."
Anlamı:Allah’ım! Bu günde örtü ve iffetle beni ziynetlendir; bugün kanaat veelde olana yetinme libasını bana giydir; beni bu günde adalet ve insafasevk et ve korktuğum her şeyden beni emniyete al; koruma ve ismetinle;ey korkanları koruyan -Rabbim-13. Günün Duası:
???? ????? ?????? ???  :?????? ??????? ???? ?? ???????? ?????????? ???????? ???? ??? ????????????????? ????????? ???? ?????? ???????? ????????? ?????????? ?? ??????????? ?????????
"Allahumme tahhirnî fîhimin'ed-denesi ve'l-egdar, ve sabbirni fîhi alâ kainat'il-egdar, veveffignî fîhi li't-tuga ve suhbet'el-ebrar, bi-avnike ya gurreteayn'il-mesakîn."
Anlamı: Allah'ım! Bu günde beni(maddi ve manevi bütün) kir ve pisliklerden temizle; bu günde olmasıtaktir edilen olaylara karşı beni sabırlı kıl. Bu günde takvalı olmayave iyi insanlarla arkadaşlık yapmaya beni muvaffak eyle; yardımınla, eyzavallı ve miskin insanların göz nuru!


14. Günün Duası:
???? ????? ?????? ???  :?????? ?? ????????? ???? ?????????? ???????? ???? ?? ??????????????????? ??? ?????????? ??? ??????? ??????? ???????? ?????????? ????? ?????????.
"Allahumme latuahiznî fîhi bi'l-aserat, ve egilnî fîhi min'el-hataya ve'l-hefevat,vela tec'alnî fîhi ğarazan li'l-belaya vel-afat, bi-izzetike yaizz'el-muslimîn."
Anlamı:Allah'ım! Bu günde ayak sürçmelerimden dolayı beni cezalandırma; hatave yanlışlarımı bağışla. Bu günde beni bela ve afetlerin hedefi etme;izzetinle, ey Müslümanların izzeti!


15. Günün Duası:
???? ????? ?????? ???  : ?????? ????????? ???? ?????? ????????? ???????? ???? ?????? ???????? ??????????? ???????? ?? ????? ?????????.
"Allahummerzugnî fîhi taat'el-haşiîn, veşreh fîhi sadrî bi-inabet'il-muhbitîn, bi-emanike ya eman'el-haifîn."
Anlamı: Allah'ım! Bu günde bana huşuehlinin itaatini nasip eyle; mütevazı insanlar gibi dönüş yapıp tövbeetmemle göğsümü genişlet; emanınla, ey korkanların emanı ve güveni! 


16. Günün Duası:
???? ????? ?????? ???  :?????? ???????? ???? ??????????? ????????? ????????? ???? ??????????????????? ?????? ???? ???????????? ??? ???? ??????????????????? ??????? ?????????????.
"Allahummeveffignî fîhi li-muvafeget'il-ebrar ve cennibnî fîhimurafagat'el-eşrar, ve avinî fîhi bi-rahmetike ila dar'il-gararibi-ilahiyyetike ya ilah'el-alemîn."
Anlamı:Allah'ım! Bu günde iyi insanlarla arkadaş olmaya beni muvaffak kıl vekötü insanların arkadaşlığından beni uzaklaştır. Rahmetinle banaebediyet ve sükûnet yurdu olan -cennette- yer ver; ilahlığın hakkına,ey âlemlerin ilahı!


17. Günün Duası:
???? ????? ?????? ???  :?????? ??????? ???? ???????? ????????? ?????? ?? ???? ?????????????????? ?? ?? ?? ???????? ??? ????????? ???????? ?? ??????? ??? ???????? ????????? ???? ??? ?????? ????? ??????????.
"Allahummehdinî fîhili-salih'il-e'mali, vegzi lî fîh'il-havaice ve'l-amal. Ya men layehtacu ile't-tefsiri ve's-sual. Ya alimen bima fî sudur'il-âlemin,salli alâ Muhammedin ve Âlih'it-tahirin."
Anlamı: Allah'ım! Bu günde beni salihamellere hidayet et; bu günde beni hacet ve arzularıma kavuştur. Eyaçıklamaya ve sormaya ihtiyacı olmayan; ey âlemdekilerin göğsündebulunanları (içinde geçenleri) bilen –Rabbim-! Muhammed'e ve onuntertemiz Ehlibeyti'ne rahmet et.


18. Günün Duası:
???? ????? ?????? ??? :?????? ???????? ???? ?????????? ????????? ?????? ???? ???? ????????????????? ????? ?????? ??????? ??? ??????? ??????? ???????? ?? ?????????????? ????????.
"Allahummenebbihnî fîhi li-berakati esharih, ve nevvir fîhi galbî bi-ziyaienvarih, ve huz bi-kulli â'zâî ile't-tibai asarih, bi-nûrike yamunevvira gulûb'il-arifîn."
Anlamı:Allah'ım! Bu günün seherlerinin bereketlerinden yararlanmak için beniuyandır; nurların ışığıyla kalbimi aydınlat ve bütün uzuvlarımı bugünün eserlerinden, bereketlerinden yararlandır; nurun ile, eyariflerin gönüllerini aydınlatan!19. Günün Duası:
???? ????? ?????? ??  ? :?????? ????? ???? ????? ?? ?????????? ??????? ?????? ??? ?????????? ????????????? ?????? ?????????? ?? ?????? ??? ?????? ???????.
"Allahumme veffir fîhi hazzî minberakatih, ve sehhil sebîlî ila hayratih, vela tehrimnî gabûlehasenatih, ya hadiyen ile'l-hagg'il-mubîn."
Anlamı: Allah'ım! Bu gününbereketlerinden nasibimi bol et; hayırlarına ulaşma yolumu kolaylaştır;iyi amellerinin kabulünden beni mahrum bırakma; ey apaçık hakka hidayeteden -Rabbim-!


20. Günün Duası:
???? ????? ???????  :?????? ??????? ?? ???? ?????? ???????? ???????? ????? ???? ??????????????? ?????????? ???? ?????????? ??????? ?? ???????? ????????? ???????? ?????????.
"Allahummeftehlî fîhi ebvab'el-cinan, ve eğlig annî fîhi ebvab'en-nîran, ve veffignîfîhi li-tilavet'il-gur'an, ya munzil'es-sekîneti fî gulûb'il-mu'minîn."
Anlamı:Allah'ım! Bu günde cennet kapılarını (yüzüme) aç; cehennem kapılarını-yüzüme- kapat; bu günde Kur'ân okumaya beni muvaffak kıl; eymüminlerin kalplerine sükunet ve huzur indiren -Yüce Allah-!


21. Günün Duası:
???? ????? ?????? ????????  :?????? ??????? ?? ???? ??? ?????????? ?????? ??? ??????? ????????? ???????? ??????? ???????? ???????? ?? ???????? ???????? ?? ???? ??????????????????.
"Allahummec'al lî fîhi ila merzatikedelîla, vela tec'al li'ş-şeytani fîhi aleyye sebîla, vec'al'il-cennetelî menzilen ve megîla, ya gaziye havaic'it-talibîn."
Anlamı: Allah'ım! Bu günde benihoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan'ı banaulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğimyeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!


22. Günün Duası:
???? ????? ?????? ????????  :?????? ??????? ?? ???? ?????? ???????? ??????? ???? ???? ???????????????????? ???? ?????????? ?????????? ????????? ???? ??????????????????? ?? ?????? ???????? ????????????.
"Allahummeftehlî fîhi ebvabe fazlik, ve enzil aleyye fîhi berakatik, ve veffignî fîhili-mucibati merzatik, ve eskinnî fîhi buhbûhati cennatik, ya mucîbedavet'il-muztarrîn."
Anlamı:Allah'ım! Fazl-ü rahmetinin kapılarını bugün yüzüme aç; bu gündebereketlerini üzerime indir ve beni hoşnutluğuna vesile olacak şeyleremuvaffak kıl; beni cennetlerinin ortasına yerleştir; ey perişanlarınduasını kabul eden -Allah-!


23. Günün Duası:
???? ????? ?????? ????????  :?????? ???????? ???? ?? ????????? ?????????? ???? ?? ?????????????????? ?????? ???? ????????? ???????? ?? ?????? ???????????????????.
"Allahummeğsilnî fîhi min'ez-zunûb,ve tahhirnî fîhi min'el-uyûb, vemtehin galbî fîhi bi-tegv'el-gulûb, yamugîle eserat'il-muznibîn."
Anlamı: Allah'ım! Bu günde beni günahve kusurlardan beni yıkayıp temizle; kalbimin imtihanında banakalplerin takvasını ver; ey günahkârların sürçmelerini bağışlayan–Rabbim-!


24. Günün Duası:
???? ????? ?????? ???????? :?????? ???? ???????? ??? ?? ???????? ?????? ???? ???? ????? ????????????????? ???? ???? ??????? ??? ??????? ?? ?????? ?????????.
"Allahumme innîes'eluke fîhi ma yurzîk, ve eûzu bike mimma yu'zîk, vees'eluk'et-tevfîge fîhi lien utîake vela a'siyek, ya cevad'es-sailîn."
Anlamı:Allah'ım! Bu günde seni razı edecek şeyleri senden diliyor ve senirahatsız edecek şeylerden sana sığınıyorum. -Allah'ım!- Bu günde sanaitaat edip karşı gelmemek için senden tevfik ve yardım diliyorum; el elaçıp dilenenlere cömert davranan –Rabbim-!25. Günün Duası:
???? ????? ?????? ????????  : ?????? ????????? ???? ?????? ??????????? ????????? ?????????? ?????????? ???????? ?????? ?????????? ?? ?????? ?????? ?????????.
"Allahummec'alnî fîhi muhibbenli-evliyaik, ve muadiyen li-e'daik, mustennen bi-sunneti hatemienbiyaik, ya asime gulûb'in-nebiyyîn."
Anlamı: Allah'ım! Beni bu gündevelilerini seven, düşmanlarına düşmanlık besleyen ve peygamberlerininsonuncusu -Muhammed Mustafa'nın (s.a.a)- sünnetine uyan kimselerdenkıl; ey peygamberlerin kalplerini koruyan -Yüce Allah-!


26. Günün Duası:
???? ????? ?????? ????????  : ?????? ?????? ?????? ???? ????????? ??????? ???? ????????? ?????? ???? ????????? ??????? ???? ????????? ?? ??????? ?????????.
"Allahummec'al sa'yî fîhi meşkûran ve zenbî fîhi mağfûran ve amelî fîhi magbûlen ve aybî fîhi mestûra, ya esme'as-samiîn."
Anlamı:Allah'ım! Bu günde çabamı mükâfatlandır; günahımı bağışla; amelimikabul buyur ve gözümü –günahlara- kapa; ey duyanların en iyi duyanı!


27. Günün Duası:
???? ????? ?????? ????????  :?????? ????????? ???? ?????? ???????? ???????? ??????? ????? ???? ?????????? ??? ???????? ???????? ???????? ????? ???? ?????? ????????? ???????? ????????? ??????????.
"Allahummerzugnî fîhi fazleleylet'il-gadri ve sayyir umûrî fîhi min'el-usri ile'l-yusr, vegbelmeazîrî ve hutta anni'z-zenbe ve'l-vizr, ya raûfenbi-ibadih'is-salihîn."
Anlamı: Allah'ım! Bu günde bana kadirgecesinin sevabını lütfeyle; işlerimi zorluktan kolaylığa dönüştür;mazeretlerimi kabul buyur; günah ve vizr-ü vebalı üzerimden kaldır; eysalih kullarına şefkatli olan!


28. Günün Duası:
???? ????? ?????? ???????? :?????? ???? ???? ???? ?? ?????????? ?????????? ???? ???????? ????????????????? ???? ?????? ????? ?? ???? ??????? ?? ?? ?? ?????????? ????????????????.
"Allahummeveffir hazzî fîhi min'en-nevafil, ve ekrimnî fîhi bi-ihzar'il-mesail,ve garrib fîhi vesîletî ileyke min beyn'il-vesail, ya men la yeşğaluhuilhah'ul-mulihhîn."
Anlamı:Allah'ım! Bu günde müstehap (sünnet) amellerden nasibimi çoğalt; -dünyave ahirette- sorumlu olduğum şeyleri hazırlayarak bana lütuf ve bağıştabulun; bugünde vesileler arasından sana vesilemi yakınlaştır bana; eyısrarla –yalvaranların- ısrarı kendisini –başkalarıyla ilgilenmekten-alıkoymayan –Rabbim-!


29. Günün Duası:
???? ????? ?????? ????????  :?????? ?????? ??????????? ?????????? ???? ????????? ??????????? ???????????? ?? ???????? ??????????? ?? ?????? ????????? ?????????.
"Allahumme ğaşşinî fîhi bi'r-rahmet,verzugnî fih'it-tevfîga vel-isme, ve tahhir galbî minğayahib'it-tuhmet, ya rahimen bi-ibadih'il-mu'minîn."
Anlamı: Allah'ım! Bu günde rahmetinlebeni kapla; bu günde bana -iyi amelleri yapmak için- tevfik ve -kötüamellerden- korunma -gücü- lütfeyle ve beni şüphe ve suç unsuruaddedilebilecek şeylerin karanlığından temizle; ey mümin kullarınamerhametli olan -Rabbim!-


30. Günün Duası:
???? ????? ????????  :?????? ??????? ????? ???? ????????? ????????? ??? ?? ???????? ????????????????? ?????????? ???????? ????????? ???? ???????? ?????? ??????????????? ??????? ???? ??? ????????.
"Allahummec'alsiyamî fîhi bi'ş-şukri ve'l-gabûli alâ ma terzahu ve yerzah'ur-resûl,muhkemeten furûuhu bi'l-usûl, bi-haggi seyyidina Muhammedin veÂlih'it-tahirîn, ve'l-hamdulillahi rabb'il-alemîn."
Anlamı:Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu kendin ve resulün beğendiği şekildemükâfatlandırıp kabul buyur ve onun furuunu -iman ve ihlâs olan-usulüyle pekiştir; efendimiz Muhammed ve onun tertemiz Ehlibeytihakkında -Ey Rabbim!- Ve bütün övgüler âlemlerin rabbi olan Allah'amahsustur.


İmza

Gafil İnsan Tuhaf Bir Laf Eder. Der ki: "Yarın Olsun Şunu Yapayım." Bilmez ki, Bugün dünün Yarınıdır.

Cevap Yaz
Copyright
Bugün : 0 - 0 - 0 | Dün : 0 - 0 - 0 | Toplam : 182 - 1129 - 1311 | Üyeler : 0 - 2358 | Online : 0 - 1
Onlineler :
Neler Yaptık | Hakkımızda | İletişim | SiteMaps | Rss
2oo6-2o14 © Copyright Aksaray 68
Yazılım Tasarım
Aksaray 68

AKSARAY.TC - Bizimsite - Aksaray Bilisim - Ihlara - Aksaray Haberler- AxarayFm - siteni ekle
YASAL UYARI
Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan .yer sağlayıcı. olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz .uyar ve kaldır. prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, info@Aksaray.tc mail adresinden bize ulaşabilirler. Buraya ulaşan talep ve şikayetler Hukuk Müşavirimiz tarafından incelenecek, şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır.

Ping your blog, website, or RSS feed for Free
 

Hızlı Sohbet