Aksaray Yöresel Kültürel Kamusal Kurumsal Paylaşım sitesi Aksarayın en iyi Sitesi
Üyelik Giriş Yap | Üye Ol | Şifrem Neydi | Canlı Destek Facebook
Konu Açan admin admin
3.08.2011 00:26:48
Normal Üye
admin admin
 
Mutlumusun :
Yazmamış
Neden :
Yazmamış
SonKararinmi :
Yazmamış

Aksaray turistik  bilgileri , ekonomi cografi , kulturel  ve dogal yapisi ile aksaray

AKSARAY HAKKINDA TURISTIK BILGI

Türkiye'nin yeni illerinden olan Aksaray eski bir yerleşim alanıdır. İldeki ilginç yüzey şekilleri ve tarihsel yapı kalıntıları turizm açısından önem taşır. Yüzölçümü 7.997 km2 olan Aksaray ili kuzeyde Kırşehir, doğuda Nevşehir, güneydoğuda Niğde, güney ve batıda Konya, kuzeybatıda da Ankara illeriyle çevrilidir. Eskiden Niğde ilinin bir ilçesi olan Aksaray, 1989'da çıkarılan bir yasa uyarınca Ağaçören (aynı yasayla ilçe olmuştur), Güzelyurt (aynı yasayla ilçe olmuştur), Sarıyahşi (aynı yasayla ilçe olmuştur) ve Ortaköy ilçeleriyle bir araya getirilerek merkezi Aksaray kenti olmak üzere il yapılmıştır. 1990'da Eskil ve Gülağaç ilçeleri kurulunca, Aksaray iline bağlı ilçe sayısı Merkez ilçeyle birlikte yediye ulaşmıştır. Aksaray Türkiye'nin 68. ilidir.

DOĞAL YAPI
İl topraklarının büyük bölümü orta yükseklikteki dalgalı düzlüklerden oluşur, ilin kuzey kesiminde kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu Kızılırmak masifi uzanır. Bu eski masif batıda aynı doğrultuda uzanan bir fay hattıyla sınırlanır. İlin kuzeydoğu kesimini, doruğu 2.137 m'ye erişen Ekecek (Ekicek) Dağı engebelendirir. İlin güneydoğu kesimindeki yanardağ kökenli alanın yüksekliği yer yer 3.000 m'yi aşar. Sönmüş birer yanardağ konisi görünümündeki Büyük Hasan Dağı (3.268 m) ile Küçük Hasan Dağı (3.069 m) Niğde il sınırında yer alır.
İlin güney kesimindeki fazla yüksek olmayan dalgalı düzlükler Obruk Platosu adıyla anılır. Bu plato ile Tuz Gölü'nün güney kıyılan arasında Aksaray Ovası uzanır. İl topraklarından kaynaklanan suların bir bölümü Kızılırmak aracılığıyla Karadeniz'e ulaşırken, bir bölümü de kapalı havza oluşturan Tuz Gölü'ne doğru akar. Ekecek Dağının kuzey ve doğu yamaçlarından doğan suları toplayan Höşür ve Köşkerliöz dereleri il sınırları dışında Kızılırmak'a katılır. Tuz Gölü'ne dökülen Peçeneközü Deresi ilin kuzey kesiminden kaynaklanır. Niğde ilindeki Melendiz Dağı'ndan kaynaklanan sulan toplayan Melendiz Suyu, Tuz Gölü'nü besleyen akarsulardan biridir. Bu akarsu bazı kaynaklarda Beyazsu ve Ulunmak adlarıyla geçer. Melendiz Suyu'nun Güzelyurt ilçesindeki volkanik arazi içinde akarken açtığı, yamaçları duvarı andıran Ihlara Vadisi, doğal yapısı ve tarihsel zenginlikleriyle turizm açısından büyük bir önem taşır. Aksaray ilinde birçok küçük obruk gölü vardır. Tuz Gölünün güney ve güneydoğu bölümü ile Hirfanlı Baraj Gölü'nün bir bölümü ve Mamasın (Mamasun) Baraj Gölü il sınırlan içindedir.

TARİH
Aşıklıhöyük ve Acemhöyük'te yapılan kazılarda ele geçen buluntular, yöredeki ilk yerleşmelerin Neolitik Çağ'ın (İÖ 8000-5500) başlarında kurulduğunu gösterir. İÖ 2. binyıl başlarında Acemhöyük yerleşmesi bir Asur ticaret kolonisiydi. İÖ 17. yüzyılda Hititlere bağlı olan yöre, İÖ 12. yüzyılda Tabal Krallığı'nın egemenliğine girdi.
Daha sonra Asur, Med ve Pers yönetiminde kaldı, İÖ 4. yüzyıl sonlarında Kapadokya Krallığı'na bağlandı. İS 17'de Roma egemenliğine girdi. Bizans döneminde Sasanilerin saldırısına uğradı. Bir süre Araplarla Bizanslılar arasında el değiştirdi, 1076'da Anadolu Selçuklularının yönetimine girdi. 13. yüzyıl ortalarında Moğollar tarafından yağmalanan Aksaray yöresi 1300'de oluşan şiddetli kuraklık ve çekirge istilasının yol açtığı kıtlıktan büyük zarar gördü. Daha sonra Karamanlıların eline geçen yöre 1398'de Osmanlılara bağlandıysa da, Ankara Savaşı'nı (1402) kazanan Timur tarafından gene Karamanlılara verildi. İstanbul'un fethinden sonra, 1466'da Osmanlı topraklarına katıldı. 16. ve 17. yüzyıllarda çıkan Celali Ayaklanmalarından zarar gördü. Halkının bir bölümü Rumlar ile Ermenilerden oluşan yöre, 1466'dan başlayarak Karaman Eyaleti'ne bağlı bir sancak olarak yönetildi; 1867de Karaman Eyaleti'nin yerine kurulan Konya vilayetinin Niğde sancağına bağlı bir kaza oldu. TBMM'nin kurulmasından sonra bağımsız bir sancak haline getirilen Aksaray, 1924'te bütün sancaklarla birlikte il yapıldı. 1933'te ilçe olarak Niğde iline bağlandı, 1989'da da yasal bir düzenlemeyle yeniden il yapıldı.

İL MERKEZİ
Çok eski bir yerleşim olan Aksaray kentinin bulunduğu yerde ilkçağda Garsaura adlı küçük bir kasaba vardı. Önemli kervan yollarının kesiştiği bir noktada bulunan kasaba, son Kapadokya kralı Arkhelaos (hd İÖ 36-İS 14) tarafından yeniden inşa ettirildi; bu nedenle de daha sonra Arkhelais adıyla anıldı. İS 1. yüzyıl ortalarında bir Roma kolonisi, Bizans döneminde de piskoposluk merkezi oldu. Daha sonra çeşitli savaşlar nedeniyle yıkıntı haline geldi. Anadolu Selçukluları tarafından 12. yüzyılda onarıldı ve yeniden kuruldu. Kentin surla çevrilmesini sağlayan, medrese, cami, han, hamam, çarşı gibi yapılar kurduran II. Kılıç Arslan 1170'te burada beyaz mermerden bir de saray yaptırdı. Kent bundan sonra Aksaray adıyla anılmaya başladı. Aksaray'ı Osmanlı topraklarına katan İshak Paşa halkın bir bölümünü İstanbul'a gönderdi. Bu kişilerin İstanbul'da yerleştiği semte de Aksaray dendi.

İLÇELER


Ağaçören

Yüzölçümü 318 km2 olan Ağaçören ilçesi batıda Ankara ili, kuzeyde Sarıyahşi, doğu ve güneydoğuda Ortaköy ilçeleri, güneyde de Merkez ilçeyle çevrilidir.
 

Eskil
Yüzölçümü 1.601 km2 olan Eskil ilçesi doğuda Merkez ilçe, güney, batı ve kuzeyde de Konya iliyle çevrilidir. Eskiden Merkez ilçenin Sultanhanı bucağına bağlı dört köy 1990 tarihinde çıkarılan bir yasa uyarınca merkezi Eskil kenti olmak üzere bir araya getirilerek ilçe yapıldı.


Gülağaç

Gülağaç ilçesi doğuda Nevşehir, güneydoğu¬da Niğde illeri, güneyde Güzelyurt ilçesi, doğu ve kuzeyde de Merkez ilçeyle çevrilidir. Eskiden Merkez ilçeye bağlı olan 12 köy 1990'da çıkarılan yasa uyannca bir araya getirildi ve adı Gülağaç olarak değiştirilen kasaba (eskiden Ağaçlı) merkez olmak üzere ilçe yapıldı.
 

Güzelyurt
Güzelyurt ilçesi doğuda Niğde ili, güneyde gene Niğde ili ve Merkez ilçe, batıda gene Merkez ilçe, kuzeyde de Gülağaç ilçesiyle çevrilidir.

Ortaköy
Yüzölçümü 750 km2 olan Ortaköy ilçesi kuzeyde Kırşehir, doğuda Nevşehir illeri, güney ve güneybatıda Merkez ilçe, batıda Ağaçören, kuzeybatıda da Sanyahşi ilçeleriyle çevrilidir. İlçe topraklarının güney ve güneybatı kesimi dağlık bir alandan, kuzey ve kuzeydoğu kesimleri ise Kızılırmak Vadisi'ne doğru alçalan orta yükseklikteki düzlüklerden oluşur. Güney kesimini Ekecek (Ekicek) Dağı (2.137 m) engebelendirir. Bu toprakların sularını ilçe sınırları dışında Tuz Gölü'ne ulaşan Peçeneközü (Beçeneközü) Deresi'nin başlangıç kollan ile Kızılırmak'ın kollarından Höşür ve Köşközü dereleri gibi küçük akarsular toplar. Kızılırmak'a katılan bu dereler üzerinde Bozkır ve Kültepe baraj gölleri vardır. Büyük bölümü kırsal kesimde yaşayan ilçe halkı geçimini genellikle tarımdan sağlar. Yetiştirilen başlıca bitkisel ürünler buğday, arpa, şekerpancarı, patates, elma, üzüm ve soğandır. Az miktarda baklagiller, çavdar ve armut da yetiştirilir. Yaygın olarak koyun yetiştiriciliği yapılan ilçede halıcılık da önemli bir uğraştır. Eskiden Aksaray ilçesine bağlı bir bucak olarak yönetilen Ortaköy 1957'de ilçe yapıldı. İlçe merkezinin belediyesi de aym yıl kuruldu. Eskiden Niğde ilinin ilçesi olan Ortaköy, 1989'de çıkarılan bir yasayla il yapılan Aksaray'a bağlandı.

Sarıyahşi
Sarıyahşi ilçesi doğuda Kırşehir ili ve Ortaköy ilçesi, güneyde Ağaçören ilçesi, batı ve kuzeyde Ankara ili, kuzeydoğuda gene Kırşehir iliyle çevrilidir.
Ihlara Vadisi
İç Anadolu Bölgesi'nde doğal, tarihsel ve arkeolojik değerleriyle ünlü Ihlara Vadisi, Tuz Gölü'nün güneydoğusundadır. Melendiz Dağı'ndan kaynaklanan küçük akarsuların birleşmesiyle oluşan ve güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda akarak Tuz Gölü'ne ulaşan Melendiz Suyu vadisinin Selime ile Ihlara köyleri arasındaki kesimini kapsar. Aksaray ilinin Güzelyurt ilçesi sınırlan içinde kalır. Türkiye'nin en önemli turistik yörelerindendir. Ihlara Vadisi'ne Selime köyünden başlayan dar bir boğazla girilir. Bu kesimde Ihlara Suyu adıyla bilinen Melendiz Suyu, Ihlara ve Selime köyleri arasında 30'a yakın menderes çizerek dar tabanlı ve kenarlan duvan andıran, dik yamaçlı derin bir vadide akar. Bu iki köy arasındaki uzaklığın kuş uçuşu 8 km kadar olmasına karşın akarsuyun menderesler yaparak akması nedeniyle gerçek uzunluk 13 km'yi bulur. Vadinin kuzey girişi yakınındaki Selime köyü çevresinde tüflerden oluşmuş koniler ve peribacalan vardır. Selime'nin hemen güneydoğusunda yer alan Yaprakhisar köyü çevresinde de az sayıda koni ve peribacasına rastlanır. Bizans döneminde bu yörede yaşayanlar Ihlara Vadisi'nin dik yamaçlarındaki tüfleri oyarak pek çok manastır, kilise ve mağara konut yapmıştır. Selime ile Ihlara köyleri arasındaki, en eskisi 9. yüzyılda yapıldığı samlan kiliselerle manastırlann duvar ve tavanlan fresklerle süslenmiştir. Girişinde kötü ruhlara karşı uyanık kalmayı düşündüren madalyon içinde üç horoz figürü, kubbesinde ise Hz. İsa'nın doğumunun ve göğe çıkışının canlandınldığı freskler bulunan Ağaçaltı Kilisesi 9. yüzyılda yapılmıştır. Aynı dönemden kaldığı sanılan öteki yapılar geniş bir giriş mekânıyla bir şapelden oluşan Pürenliseki Kilisesi ve içinde bir duvarla aynlmış iki mezar odası bulunan Kokar Kilise'dir. Dış görünüşüyle öteki yapılardan aynlan Sümbüllü Kilise'nin 10. ve 11. yüzyıl yapısı olduğu sanılmaktadır. Kubbesi Hz. İsa'nın göğe çıkışının canlandınldığı fresklerle kaplı bu yapının iki katlı olması ve yakınında depo gibi kullanılmış oyuklann bulunması manastır olarak yapıldığı izlenimini vermektedir. 10. yüzyılda yapıldığı samlan Yılanlı Kilise, Sümbüllü Kilise'nin karşısındadır. Adını kötü ruhlu kadınlar ve onları cezalandıran yılanları gösteren fresklerinden alan bu kilisenin bir kadınlar manastın olduğu anlaşılmaktadır. Vadide tüflü araziye oyulmuş öteki önemli yapı kalıntıları Karagedik, Kırkdamaltı ve Eğritaş kiliseleriyle Direkli, Ala ve Kemerli kiliseleridir.


GÖRÜLMEYE DEĞER YERLER
Ağzıkara Han: Aksaray-Nevşehir yolu üzerinde; avlusunda köşk mescidi bulunan 13. yüzyıl yapısı.

Aksaray Ulucamisi: Aksaray kentinde; Karamanlı İbrahim Bey'in 15. yüzyılın ilk yarısında yaptırdığı cami.

Alay Han: Aksaray-Nevşehir yolu üzerinde; 12. yüzyıl yapısı.

Eğri Minare: Aksaray kentinde; silindirik gövdenin dışı mavi ve yeşil çinilerle kaplı; 13. yüzyıl yapısı.

Ihlara Vadisi: Aksaray kentine 34 km uzaklıkta; mağara konutlar, mağara kilise ve manastırlar; duvar gibi dik yamaçlı kanyonu andıran vadi tabanında Melendiz Suyu boyunca bahçeler; çeşitli turistik tesisler.

Sultan Han: Aksaray-Konya yolu üzerinde; tamamlanışı 1228/29; 4.800 m2'lik alanıyla Anadolu'daki Selçuklu kervansaraylarının en büyüğü.

Ziga Kaplıcası: Romatizmal ve başka ağrılı hastalıklarda etkili olduğuna inanılan 35°C-51°C arasındaki sıcaklıkta tuzlu ve bikarbonatlı madensuyu; konaklama ve hizmet tesisleri.

Zinciriye Medresesi: Aksaray kentinde; dört eyvanından güneydeki çini mozaik kaplı; 14. yüzyıl yapısı.

 


Aksaray genel tanitimi

KISA TARİHÇE
Aksaray Belediyesi 1887 yılında kurulmuştur.
Kurulduğu gün 30.138 nüfus, 4594 hane bulunmaktaydı.
İlk Belediye Başkanı Terzi Zade Hocadır.
Kuruluş anında bir başkan, bir katip ve muhasebe memuru ayrıca iki kişilik zabıta örgütü yer almaktaydı.
Aksaray Belediyesi daha sonra günün gereklerine cevap verecek nitelikte bir gelişme göstererek bugünkü durumuna gelmiştir.


 AKSARAY ÇEVRESİNİN COĞRAFİ DURUMU

Aksaray, kuzey ve güney Anadolu dağlarının birbirinden uzaklaştığı İç Anadolu bölümünün orta Kızılırmak kesimine girer. Kuzey yarım kürede ekvatordan 37-38 paralelleri, doğu yarım kürede 33-35 meridyenleri arasında yer alır. Doğuda Nevşehir, Güneydoğuda Niğde, Batısında Konya ve Kuzeyde Ankara ile Kuzeydoğuda Nevşehir ile çevrilidir. 7722 km2 yüzölçümünde geniş bir alana sahiptir.

Bölgede Hasandağı, Melendiz Dağları ve Ekecik Dağı gibi volkanik dağlar ile lavların meydana getirdiği platolar vardır. Batıda ise Konya Ovasının büyük bir kesimi Aksaray sınırları içerisinde kalmaktadır. Melendiz Dağlarından çıkarak Tuz Gölüne dökülen Uluırmak, geniş bir plato meydana getirmektedir. İlin önemli dağları Hasandağı (3268), Küçük Hasandağı (3040m.) ve Ekecik Dağı (2033b.)dır. Aksaray’ın deniz seviyesinden yüksekliği 980m dir.


NÜFUSU

2000 Sayımına Göre:

İlçe Adı
Merkez Nüfus
Toplam Nüfus
Merkez
129.949
236.560
Ortaköy
26.965
58.873
Eskil
22.125
28.952
Sarıyahşi
7.751
12.120
Ağaçören
4.983
15.869
Gülağaç
4.672
26.874
Güzelyurt
3.775
16.836
 
200.220
396.084


JEOLOJİK YAPISI

İkinci zamanın uzun süren durgunluk dönemini takip eden üçüncü zaman, birçok orojenik, volkanik hareketlerin olduğu dünyanın fiziki ve biyolojik görünümünün bugüne süratle yaklaştığı zamandır. Bu zamanda Alp-Himalaya sistemine giren genç dağlar oluşurken, Türkiye’de bu hareketlerden etkilenerek kuzeyde Karadeniz Dağları oluşmuş, İç Anadolu fazla etkilenmemiş ve sadece bazı kıvrımlar ve volkanik hareketler meydana gelmiştir.

Aksaray, İç Anadolu Bölgesinin güney doğusunda, orta Kızılırmak platosunun devamını teşkil eden ve tersiyerde oluşmuş kalkerli volkan tüflerinin meydana getirdiği arazi ile Tuz gölü havzasının devamı olan ova üzerine kurulmuştur. Güneyde ve doğuda tersiyerde oluşmuş volkanik arazi geniş yer tutar.

Volkanik dağların en önemlileri Hasandağı ile Melendiz dağlarıdır. İl merkezinin kuruluş alanı ise, orta Kızılırmak platosunun Tuz Gölü havzasından ayrıldığı fay basamağının güneyidir. Bu fay basamağı Melendiz dağlarından gelen ve Tuz Gölüne ulaşan Uluırmağın biriktirdiği alüvyonlarla, doğusunu çevreleyen platolardan taşınan alüvyonların birikinti ovası üzerinde kurulur.

BİTKİ ÖRTÜSÜ

Aksaray’ın iklimine bağlı olarak tabii bitki örtüsü, ilkbaharda yeşeren çayırlar, gelincik, papatya, keven ve diğer vs. otlarla, yaprakları dikensi bir görünüme sahip, yarı kurakçıl bitkilerdir.

Yazları sıcak ve kurak iklim yapısı hakim olduğundan ilkbaharda yeşeren otlar, sonbaharda kurur ve arazi bozkır yapısını alır. Hasandağı ve Ekecik Dağları üzerinde meşe koruluklarına rastlanır. Ayrıca bölgede palamut, alıç, kızılcık, kavak, söğüt, yabani armut ve meyve ağaçları yanında keven ve deve dikeni çok sık rastlanan bitki türleridir.SU KAYNAKLARI


Aksaray ve çevresinde iki tip su kaynağına rastlanır. Kuzey ve doğu bölümünde çok sayıda fay ve vadi kaynakları yer alır. Bunlar Hasandağının kuzeyindeki vadilerde, melendiz dağlarının batı yamaçları ile eteklerini teşkil eden bölgelerdedir. Bu kırık kaynaklardan çıkan sular önce gölleri oluştururlar. Göller birleşerek Uluırmağın kaynağını teşkil ederler. Hasandağı çevresindeki kaynaklar genellikle vadi kaynaklarıdır.

Tuz Gölü ve Konya Ovası bölümünde yer alan kaynaklar ise, daha çok artezyen kuyuları şeklindedir. Obruk platosunun kuzeyindeki Eskil ve Yenikent Yöresinde ise büngüldek tipi kaynaklar birleşerek geniş bataklıklar oluştururlar.


GÖLLER

Aksaray’da Türkiye’nin Büyük gölü olan Tuzgölü’nden (400 km.) başka göl yoktur. Göl çevresi bataklıklarla çevrili olup, bataklık dışında kalan arazi çoraklaşmıştır. Gölün en derin yeri 1 metreyi geçmez. Deniz seviyesinden yüksekliği 899 m dir.

BAZI İLLER VE TURİSTİK YÖRELERİN AKSARAY’A UZAKLIĞI

 
 • NİĞDE - 121 km.
 • NEVŞEHİR - 75 km.
 • ANKARA - 225 km.
 • KONYA - 148 km.
 • İSTANBUL - 674 km.
 • İZMİR - 688 km.
 • ANTALYA - 465 km.
 • GÜZELYURT - 50 km.
 • IHLARA - 45 km.
 • SULTANHANI - 40 km.
 • HELVADERE - 28 km.
 • SELİME - 28 km.
 • AKHİSAR - 11 km.

  AKSARAY'DA ETKİNLİKLER

   
 • Aksaray-Ihlara Kültür ve Turizm Festivali (15-21 Temmuz)
 • 22. Aksaray-Ihlara Kültür ve Turizm Festivali (9-11 Temmuz 2004 tarihlerinde kutlanmıştır.)
 • Yunus Emre'yi Anma Günleri (Eylül 1. Hafta)
 • Somuncu Baba'yı Anma Günü (Eylül 2. Hafta)
 • Kaynanalar Günü (15 Haziran)
 • Saratlı Kültür ve Sanat Etkinlikleri Festivali (29 Temmuz)
 •       Hasandagi senlikleri
 •       Ortakoy yaz senlikleri
 •     Kepir senlikleri


İmza

AKSARAYIN    EN   IYI    SITESI

Cevap Yazan fatih kurtbey kocapinar
23.12.2011 05:49:09
Normal Üye
fatih kurtbey kocapinar
 
Mutlumusun :
Nebim
Neden :
Bilmiom
SonKararinmi :
Ellam oyle
Cevapları Sadece Üyeler Okuyabilir

aksaray

Cevap Yaz
Copyright
Bugün : 0 - 0 - 0 | Dün : 0 - 0 - 0 | Toplam : 183 - 1130 - 1313 | Üyeler : 0 - 2360 | Online : 0 - 1
Onlineler :
Neler Yaptık | Hakkımızda | İletişim | SiteMaps | Rss
2oo6-2o14 © Copyright Aksaray 68
Yazılım Tasarım
Aksaray 68

AKSARAY.TC - Bizimsite - Aksaray Bilisim - Ihlara - Aksaray Haberler- AxarayFm - siteni ekle
YASAL UYARI
Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan .yer sağlayıcı. olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz .uyar ve kaldır. prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, info@Aksaray.tc mail adresinden bize ulaşabilirler. Buraya ulaşan talep ve şikayetler Hukuk Müşavirimiz tarafından incelenecek, şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır.

Ping your blog, website, or RSS feed for Free
 

Hızlı Sohbet